ង៉ាង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ពាក្យ​សម្រាប់​ប្រើ​ជា​ជំនួយ​ពាក្យ​តឹង​ឲ្យ​ប្លែក​ឡើង​ជាង​ប្រក្រតី : តឹង​ង៉ាង គឺ​តឹង​ខ្លាំង, តឹង​ណាស់ ។