ង៉ាវ​ៗ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ឧ. ) សូរ​សម្រែក​ឆ្មា : ឆ្មា​ស្រែក​ង៉ាវ​ៗ ។