ង៉ាំង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ឧ. ) សូរ​ឮ​ដោយ​ឆ្កែ​កោះ ឬ ដោយ​កូន​ក្មេង​តូច​យំ​ខ្លាំង : យំ​ង៉ាំង​ៗ ។ ង៉ាំង​ៗ