ង៉ឹក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ឧ. ) សូរ​ទង្គិច, សូរ​អួល ហើយ​ត្អើក ឬ សូរ​ត្អើក​តាម​ធម្មតា : ត្អើក​ង៉ឹក​ៗ ។