ង៉ឺស​ៗ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ឧ. ) សូរ​សម្រែក​ថ្ងូរ​នៃ​មនុស្ស ឬ​សត្វ​ដែល​ឈឺ​ធ្ងន់​ជិត​ផុត​ខ្យល់​ដង្ហើម : ស្រែក​ង៉ឺស​ៗ ។