ង៉ូត​ៗ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ឧ. ) សូរ​ឮ​ដោយ​ថ្ងូរ, ដោយ​ត្អូញ​មាន​សំឡេង​តូច​ស្រួច ឮ​ញយ​ៗ ។