ង៉េស​ៗ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ឧ. ) សូរ​សំដី​និយាយ​ចុង​ច្រមុះ ដោយ​មាន​កម្លាំង​ខ្សោយ​ហើយ​មាន​ហត់​ផង : សំឡេង​ង៉េស​ៗ, និយាយ​ង៉េស​ៗ (ម. ព. ងង៉េស ផង)