ង៉ែត

ពីWiktionary

( ន. ) សំដី​ហៅ​ក្មេង​តូច (ប្រើ​តាម​ទម្លាប់​ស្រុក) : កូន​ង៉ែត (កូន​ខ្ចី) : អា​ង៉ែត, មេ​ង៉ែត (អាណុប, អា​នាង, អា​វ៉ា; មេ​នាង, មេ​វ៉ា) ។