ង៉ោង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ឧ. ឬ កិ. វិ. ) ដែល​ឮ​ដោយ​យំ​ខ្លាំង : ទ្រហោ​យំ​ង៉ោង ។

( គុ. ) ដែល​ស្អុយ​ខ្លាំង, ស្អុយ​ឡប់ : ស្អុយ​ង៉ោង ។