ង៉ោះ​ៗ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ឧ. ) សូរ​សំឡេង​ស្ងួត​ខ្សោះ ចេញ​ពី​ច្រមុះ : និយាយ​ង៉ោះ​ៗ ។