ង៉ៅ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ដែល​រលោង​ឆ្លុះ ស្រមោល​បាន : ខាត់​ឲ្យ​ឡើង​សម្បុរ​ង៉ៅ គឺ​ខាត់​ឲ្យ​ឡើង​សម្បុរ​រលោង​ឆ្លុះ​ស្រមោល​បាន ។