ចកកើត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ភូមិនៃឃុំរហាត់ទឺក