ចក់ចារ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំចុងផ្លាស់
  2. ភូមិនៃឃុំស្រែឈូក