ចក់ពួក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំស្លក្រាម