ចក្ខុរូបារម្មណ៍

ពីWiktionary

(អក្សរសិល្ប៍) (ន.) រូបារម្មណ៍ក្នុងអត្ថបទកំណាព្យ អត្ថបទពាក្យរាយ ដែលកើតឡើងតាមរយៈពាក្យពេចន៍ ឃ្លាប្រយោគ ដែលរំលេចឱ្យឃើញអំពីរូបរាង។ ឧ. រឿងរាមកេរ្តិ៍ខ្សែ១ "[...] រីកូខ័នខែងមោះមហិមា រូបរូបព្វតា ស្រមើងស្រមាក់ស្កឹមស្កៃ។ សក្ដិ៍សួនជាអ្នកថ្មើរព្រៃ ខ្លួនស្មៅក្រៅវិស័យ នូវធ្មេញស្នឹម ភ្នែកច្រាល។ ខ្លួនខ្លោះខ្លាំងខែងពេញពាល ធាត់ធំមមារ មមូរមមុលព្រឹក្សព្រៃ។ ធំក្លិនខ្លាំងឆ្អេះឆ្អាបក្រៃ ដូចត្មាតដ៏វិស័យ សំបើមសម្បុររោមា [...]។"