ចក្ខុ --

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(មើល​ក្នុង​ពាក្យ ចក្ខុ) ។