ចក្រភពរ៉ូមពិសិដ្ឋ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (ប្រវត្តិសាស្ត្រ) Holy Roman Empire, Saint-Empire romain ចក្រភពរ៉ូមពិសិដ្ឋ គឺជាបណ្ដុំនយោបាយមួយ នៃទឹកដីអឺរ៉ុបខាងលិចនិងអឺរ៉ុបកណ្ដាល នៅមជ្ឈិមសម័យ ដែលដឹកនាំដោយបណ្ដាអធិរាជរ៉ូម។ ចាប់ពីសតវត្សទី១០ រហូតដល់សម័យណាប៉ូលេអុង ចក្រភពរ៉ូមពិសិដ្ឋបានចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាអ្នកបន្តវេនច្បាប់ពីចក្រភពរ៉ូមខាងលិច។ គុណនាម ពិសិដ្ឋ បានលេចឡើងនៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ហ្វ្រេដេរិក បាបឹរូស នៅគ.ស.១១៥៧ ដើម្បីធ្វើឱ្យអំណាចស្ដេចមានលក្ខណៈទេវៈ។