ចក្រភពឝ្រីវិជយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (ប្រវត្តិសាស្ត្រ) Srivijaya Empire, Empire de Srivijaya រដ្ឋដែលមានអត្ថិភាពពីឆ្នាំ៦៥០ ដល់ឆ្នាំ១៣៧៧ នៃគ.ស.មានទីតាំងស្ថិតនៅលើកោះស៊ូម៉ាត្រា នៃប្រតេសឥណ្ឌូណេស៊ីសព្វថ្ងៃ។ មហារាជទី១នៃចក្រភពនេះគឺ ជាពុនតា ហ័ងស៊្រី ហ្សាយ៉ាណាសា។ អតីតចក្រភពនេះ សព្វថ្ងៃគឺជាផ្នែកខ្លះនៃប្រទេសព្រុយណេ ឥណ្ឌូណេស៊ី ម៉ាឡេស៊ី សិង្ហបុរី និងថៃ។ ចក្រភពនេះបានរីកចម្រើនដល់កំពូលក្នុងសតវត្សរ៍ទី៨ ដែលមានទឹកដីគ្របដណ្ដប់មួយផ្នែកធំនៃកោះជ្វា ជ្រោយម៉ាឡាយូ កោះស៊ូម៉ាត្រាទាំងមូល។ ចក្រភពស្រីវិជ័យ បានជះឥទ្ធិពលទៅលើភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយភាគធំនិងជាមជ្ឈមណ្ឌលព្រះពុទ្ធសាសនាដ៏សំខាន់មួយពីស.វ.ទី៨ ដល់ស.វ.ទី១២។ រាជធានីសំខាន់ៗនៃចក្រភពនេះគឺ សៃលេន្ទ្រ និង ប៉ាលេមបាងជាដើម។ ពួកគេគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយាន សាសនាហិណ្ឌូ និង សាសនាម៉ាឡេបុរាណ ហើយប្រើភាសាម៉ាឡេបុរាណ និង ភាសាសំស្ក្រឹត។