ចក្រភពអាណានិគមបារាំង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (ប្រវត្តិសាស្ត្រ) French colonial empire, empire colonial Français រដ្ឋមួយមានអត្ថិភាពពីឆ្នាំ១៥៣៤ ដល់ ឆ្នាំ១៩៨០។ ក្នុងអំឡុងស.វ.ទី១៩ និង ទី២០ ចក្រភពអាណានិគមបារាំង ជាចក្រភពធំទី២បន្ទាប់ពីចក្រភពអង់គ្លេស ដែលមានផ្ទៃដីទំហំ ១២៣៤៧០០០ គម ដោយរួមមានផ្នែកខ្លះនៃអាមេរិកខាងជើង ទ្វីបអាហ៊្វ្រិក ទ្វីបអឺរ៉ុប និង ទ្វីបអាស៊ី។ រាជធានីនៃចក្រភពនេះគឺ ប៉ារីស។ ពួកគេគោរពសាសនាគ្រិស្ត និកាយរ៉ូមកាតូលិក នឹងប្រើភាសាបារាំង។