ចក្រភពអាណានិគមអង់គ្លេស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (ប្រវត្តិសាស្ត្រ) British colonial empire, empire colonial Britannique ចក្រភពអាណានិគមប៊្រីថេន រដ្ឋដែលមានអត្ថិភាពពីចុងស.វទី១៦ ឡើងដល់ចំណុចកំពូល នៅចុងស.វទី១៩ និងដើមស.វទី២០ (the height of its power in the late 19th and early 20th centuries) ដែលបង្កើតឡើងដោយសារពួកអង់គ្លេស ធ្វើការត្រួតត្រាដែនដីឯនាយសមុទ្រ និងប៉ុស្តិ៍ពាណិជ្ជកម្មនានា។ ក្រោមការត្រួតត្រារបស់មហាក្សត្រនៃចក្រភពអង់គ្លេស (Royaume-Uni) ចក្រភពនេះរួមមានដែនដីអាណានិគម ដែនដីអាណាព្យាបាល និង ទឹកដីជាច្រើនទៀត ដែលមានផ្ទៃដីទំហំ ៣៣៦៧០០០០ គ.ម. ដោយរួមមានផ្នែកខ្លះនៃទ្វីបអាមេរិកខាងជើង អាហ៊្វ្រិក អាស៊ី និង ទ្វីបអូសេអានី។ រាជធានីនៃចក្រភពនេះគឺទីក្រុងឡុង។ ពួកគេគោរពសាសនាគ្រិស្តនិកាយផ្សេងៗគ្នា និង ប្រើភាសាអង់គ្លេស។