ចក្រភពអាល្លឺម៉ង់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (ប្រវត្តិសាស្ត្រ) German empire, empire d'Allemagne រដ្ឋមួយមានអត្ថិភាពពីឆ្នាំ១៨៧១ ដល់ ឆ្នាំ១៩១៨ ដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសព្រូស។ ចក្រភពនេះមានទឹកដីធំទូលាយនាឆ្នាំ១៩១៨ ដែលមានទំហំ ៥៤០៨៥៧ គម និងបានគ្របដណ្ដប់លើទឹកដីបច្ចុប្បន្ននៃប្រទេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុប និង ឯនាយសមុទ្រ។ រាជធានីនៃចក្រភពនេះគឺ បែរឡាំង។ ពួកគេគោរពសាសនាគ្រិស្តនិកាយប្រូតេស្តង់ និងប្រើភាសាអាល្លឺម៉ង់។