ចក្រភពអេហ្ស៊ីប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (ប្រវត្តិសាស្ត្រ) Egyptian Empire, Empire d'Equpte រដ្ឋដែលមានអត្ថិភាពប្រមាណ ពីឆ្នាំ១៥៥០មុនគ.ស. ដល់ ឆ្នាំ១០៧៧ មុនគ.ស.។ ចក្រភពនេះបង្កើតឡើងដោយបានវាយដណ្ដើមយកទឹកដីបាប៊ីឡោន (Babylonian) ពែរ្ស (Persian) អាស៊ីរី (Assy-rian) ល៊ីប៊ី (Libya) គូស (Kush ) និង ហ៊ីតាយ (Hitites) ។ រាជធានីចក្រភពនេះគឺថេបេស (Thebes) អាគឺណាតង់ (Akhetaten) ពីរ៉ាមេស (Pi-Ramesses) និង ម៉មភីស (Memphis)។ ពួកគេកាន់សាសនាអេហ្ស៊ីបបុរាណ និងសាសនាអាតេនីស (Atenism) និង ប្រើភាសាអេហ្ស៊ីបបុរាណ (Ancient Egyptian) នូប៊ី (Nubian) ហើយនិងកាណានីត (Canaanite)។ សព្វថ្ងៃដែនដីនេះគ្រប ដណ្ដប់លើប្រទេសអេហ្ស៊ីប (Egypt) ស៊ូដង់ (Sudan) លីប៊ី (Libya) ប៉ាលេស្ទីន (Palestine) អ៊ីស្រាអែល (Israel) លីបង់ (Lebanon) ស៊ីរី (Syria) ហ៊្សកដានី (Jordan)។