ចក្រាយុធ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សំ.; បា. ( ន. ) (ចក្កាវុធ) អ្នក​មាន​ចក្រ​ជា​អាវុធ (វិស្ណុ) ។ ចក្រាវុធ