ចក្រ​ក្រឹស្ណ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ច័ក-ក្រឹស សំ. ( ន. ) (ចក្រក្ឫស្ណ ) ព្រះ​នារាយណ៍​ទ្រង់​ចក្រ ។