ចក្សុ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ច័ក-ក្សុ សំ. ( ន. ) (ចក្សុស៑) ភ្នែក (មិន​សូវ​ប្រើ; ម. ព. ចក្ខុ) ។