ចងការ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ខ្ចី​ប្រាក់​គេ​ដោយ​មាន​ខ​សន្យា​ថា​ត្រូវ​ឲ្យ​ប្រាក់​ការ​ទៅ​គេ​តាម​កម្រិត : ខ្ញុំ​ទ័ល​ណាស់ ត្រូវ​ចង​ការ​ប្រាក់​គេ​ដោះ​ទ័ល​សិន ។