ចង់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ប៉ង, នឹក​ភ្នក​ដោយ​មាន​បំណង, ប្រាថ្នា, ត្រូវ​ការ : ចង់​បាន, ចង់​ឲ្យ, ចង់​ទៅ; ចង់​ស៊ី​ទូរេន ។ល។

( កិ. ) និយាយ​លោម, ល្បួង​ឲ្យ​ព្រម, ឲ្យ​ដោយ​តាម ដោយ​ផ្លូវ​ស្នេហា : មាន​គេ​លប​ចង់​វា​ញយ​ដែរ ប៉ុន្តែ​វា​មិន​ព្រម ... ។