ចង្កា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ចង់កា ( ន. ) សរីរាវយវៈ​ត្រង់​ខាង​ក្រោម​មាត់ : ចង្កា​មនុស្ស, ចង្កា​គោ, ចង្កា​ក្របី ។ ព. ទ. បុ. ថ្ពាល់​ខ្លា ចង្កា​ហ៊ីង ពោះ​ទ្រពីង មាត់​កំបែប, តើ​ទាយ​ថា​ម៉េច ? ....