ចង្កាក់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) បន្ទោះ​ឫស្សី ឬ​ឈើ​ស្រួច សម្រាប់​ដោត, ជ្រនួច​ត្រី, សាច់ ឬ ផ្លែ​ចេក​ជា​ដើម ដើម្បី​ហាល, ឆ្អើរ, អាំង ។ ត្រី ឬ សាច់​ជា​ដើម​ដែល​ដោត, ជ្រនួច​ស្រេច​ហើយ : ត្រី​ឆ្អើរ​មួយ​ចង្កាក់, សាច់​ឆ្អើរ​មួយ​ចង្កាក់, ចេក​អាំង​មួយ​ចង្កាក់ ។