ចង្កឹះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ប្រដាប់​សម្រាប់​ឆ្កឹះ, ថ្កៀប ឬ ចាប់​អាហារ​បរិភោគ : យួន​ចិន​បរិភោគ​អាហារ​ដោយ​ចាប់​ចង្កឹះ ។