ចង្កូម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ធ្មេញ​ដែល​ដុះ​ត្រង់​ទី​បំផុត​នៃ​ធ្មេញ​ឯ​ទៀត (ជិត​បន្ទាប់​ថ្គាម) ស្រួច​ជាង​ធ្មេញ​ឯ​ទៀត : ចង្កូម​ខ្លា ។ ព្រះ​ចង្កូម​កែវ គឺ​ព្រះ​ទន្ត​ស្រួច​នៃ​ព្រះ​សក្យមុនី​សព្វញ្ញុពុទ្ធ ។