ចង្កៀង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ឬ កិ. វិ. ) និយាយ​បញ្ឆិត​បញ្ឆៀង​លូក​នាយ​លូក​អាយ​ញយ​ៗ​ដោយ​ទទូច​ ដើម្បី​ឲ្យ​អ្នក​ស្ដាប់​ចុះ​សម្រុង​តាម​ខ្លួន ប្រដូច​នឹង​គេ​កៀង​សត្វ​ឲ្យ​មូល ឬ ឲ្យ​ចូល​កាន់​ទី​តាម​បំណង​ខ្លួន, ច្រើន​ប្រើ​ជា កិ. វិ. ជាង : វា​ចេះ​តែ​និយាយ​ចង្កៀង​ឲ្យ​ខ្ញុំ​លង់​គំនិត​ស្លុង​ស៊ប់​ទៅ​តាម​គំនិត​វា ។ ប្រើ​ជា គុ. ក៏​បាន​ខ្លះ​ដែរ : វា​ប្រើ​សំដី​ចង្កៀង​ឲ្យ​ខ្ញុំ​ជឿ​តាម​វា​ ។ អ្នក​ខ្លះ​និយាយ​ថា ប្រកៀង ។

( ន. ) ប្រដាប់​សម្រាប់​ដាក់​ខ្លាញ់ ឬ ប្រេង​អុជ​បំភ្លឺ គឺ​ប្រទីប : ចង្កៀង​ខ្លាញ់, ចង្កៀង​ប្រេង​កាត ជា​ដើម ។