ចង្កៀស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ប្រដាប់​សម្រាប់​ឆ្កៀស : ចង្កៀស​អំបុក, ចង្កៀស​ចន្លុះ ។