ចង្កេះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ប៉ែក​រូប​កាយ​នៅ​ចុង​ឆ្អឹង​ជំនីរ​លើ​ត្រគាក ។ ប៉ែក​នៅ​ពាក់​កណ្ដាល​វត្ថុ​ខ្លះ ក៏​ហៅ ចង្កេះ បាន : ចង្កេះ​ត្បាល់, ចង្កេះ​ភ្នំ ។