ចង្កោម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) សំណុំ​ផ្កា​ឬ​ផ្លែ​ឈើ​ដែល​រួម​ទង​គ្នា : ចង្កោម​ស្វាយ ។ វត្ថុ​អ្វី​ៗ​ដែល​គេ​ដោត​ឬ​ចង​រួម​គ្នា ក៏​ហៅ​ថា ចង្កោម ដែរ : ត្រី​មួយ​ចង្កោម, ពោត​មួយ​ចង្កោម ។