ចង្ក្រត់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) រនូត​បន្ទើត​ដែល​រើ​លើក​ចេញ​បាន​ដោយ​ងាយ : ចង្ក្រត់​ទូក, ចង្រ្កត់​រទេះ, ចង្រ្កត់​គ្រែ ។