ចង្គំទី១

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំទន្លូង