ចង្រប់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ចង់-រ៉ប់ ( ន. ) នេសាទុបករណ៍​មួយ​ប្រភេទ ធ្វើ​ដោយ​ដែក​ចម្ពាម មាន​ដង សម្រាប់​ចាក់​ច្រប់​អន្ទង់, ច្រប់​ត្រី​ក្នុង​ភក់ ។