ចង្វា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) ឈ្មោះ​ត្រី​ល្អិត​មាន​ស្រកា; ត្រី​ចង្វា​មាន​ច្រើន​ប្រភេទ : ត្រី​ចង្វា​មូល, ត្រី​ចង្វា​ភ្លៀង ជា​ដើម ។ Pseudorasbora parva Topmouth gudgeon
  2. Rasbora atridorsalis
  3. Rasbora dorsinotata
  4. Rasbora elegans
  5. ភូមិនៃឃុំអំពិលតាពក
  6. ភូមិនៃឃុំគងជ័យ