ចង្វាត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ចង្វាត (សណ្ដាននៃពាក្យនេះ មានពាក្យ « ចង្វាត » ដែលខ្មែរប្រើប្រាស់ជាធម្មតានៅសម័យមុនអង្គរ និងអង្គរ សំរាប់សំគាល់សីមា ព្រំប្រទល់ ឬខ្សែក្រវ៉ាត់នៃព្រំប្រទល់ដែន ដែលជាកម្មសិទ្ធិ ឬទឹកដីចំណុះរបស់ស្ថាប័នណាមួយ ឬមន្រ្តីណាម្នាក់ ។ ពាក្យនេះ យើងឈប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងភាសាយើងទៅហើយ ប៉ុន្តែសៀមបានខ្ចីយកទៅប្រើរហូតដល់សព្វថ្ងៃ ដែលមានន័យសំគាល់ ដែនដីរដ្ឋបាលថ្នាក់ « ខេត្ត » ។