ចង្វាពោត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. Rasbora caudimaculata
  2. Rasbora trilineata