ចង្វាពោតតូច

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

Dwarf scissortail rasbora Rasbosoma spilocerca