ចង្វាយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) អ្វី​ៗ​ដែល​ឆ្វាយ : ចង្វាយ​ផ្ដៅ, ចង្វាយ​ខ្សែ, ខ្សែ​មួយ​ចង្វាយ ជា​ដើម ។ នំ​បញ្ចុក​ដែល​ឆ្វាយ​ដាក់​ជា​ដុំ​ៗ ក៏​ហៅ​ថា ចង្វាយ ដែរ : នំ​បញ្ចុក​មួយ​ចង្វាយ ។