ចង្ហប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំក្បាលដំរី