ចង្ហាន់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) អាហារ​សម្រាប់​បព្វជិត​ក្នុង​ពុទ្ធ​សាសនា (ស. ស.) : រៀប​ចង្ហាន់​លោក, ប្រគេន​ចង្ហាន់​លោក, លោក​ឆាន់​ចង្ហាន់ ។