ចង្ហូរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ជ្រលង​ទឹក​តូច : ចង្ហូរ​ទឹក ឬ ចង្អូរ​ទឹក ។ ចង្អូរ