ចង្អុល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) តម្រង់, សំដៅ​ចំ​អ្វី​នីមួយ​ៗ ដោយ​ចង្អុល​ដៃ : ចង្អុល​បង្ហាញ, ចង្អុល​មុខ ។ ពន្យល់​ឲ្យ​ឃើញ​ច្បាស់​ដូច​គេ​ចង្អុល​បង្ហាញ : សេចក្ដី​នេះ​ចង្អុល​ឲ្យ​ឃើញ​ថា​ខុស ។

  1. (សិល្បៈ) ក្បាច់ចង្អុលមានរបៀបរាំផ្សេងៗ ដោយប្រើម្រាមចង្អុលដៃចង្អុលទៅឆ្វេង ស្ដាំ លើ ក្រោម ខ្ពស់ ទាប ជិត ឆ្ងាយ... ទៅតាមអត្ថន័យក្នុងសាច់រឿង។ ក្បាច់នេះមានលក្ខណៈដូចរុក្ខជាតិដុះចេញជាពន្លក។