ចង្អុល​ខ្មោច

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈ្មោះ​ម្រាម​នៅ​ត្រង់​ចន្លោះ​ចង្អុល​ដៃ​និង​នាង​ដៃ ។ ស្រុក​ខ្លះ​ហៅ ម្រាម​ទោល ។