ចង្អួរ​ត្មាត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈ្មោះ​ឈើ​មួយ​ប្រភេទ មាន​សាច់​រឹង​ប្រើ​ធ្វើ​សសរ​ផ្ទះ​ជាប់​ណាស់ ប៉ុន្ដែ​ពិបាក​អារ ពិបាក​ឈូស​ណាស់ ។