ចង្អៀត

ដោយWiktionary

( កិ. ឬ គុ. ) ទីទៃ​ពី​ទូលាយ : ផ្ទះ​ចង្អៀត, ចង្អៀត​ចិត្ត ។