ចង្អៀត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ឬ គុ. ) ទីទៃ​ពី​ទូលាយ : ផ្ទះ​ចង្អៀត, ចង្អៀត​ចិត្ត ។